Kategori Arkiv: Kriminalitet

Ungdomskriminalitet

 

Ett stort samhällsproblem idag i Sverige är den ökande ungdomskriminaliteten. Man ser en ökad tendens till kriminalitet och brott bland ungdomar som lever i förorterna och som inte integreras på rätt sätt in i samhället. Känsla av utanförskap, känsla av att inte passa in, känslan av att inte vara prioriterad är en verklighet för många ungdomar och kan leda till att man hamnar utanför lagen. Definitionen av ungdomskriminalitet, eller ungdomligt felande är de individer som genomför eller deltar i aktiviteter som är olagliga enligt lagens mening och som är yngre än myndighetsåldern.

I Sverige (och i de flesta fungerande samhällen) så finns det speciella föreskrifter inom rättssystemet för dessa individer. Man hanterar alltså inte personer som är omyndiga på samma sätt som man hanterar individer som är myndiga. Det finns speciella häkten, speciell domstol för ungdomar och ungdomshem. Om en ungdom begår ett brott så blir man dömd på ett sätt, men hade man varit i vuxen ålder så skulle man blivit åtalad med straffpåföljder enligt lagen. Dock finns det undantag för hur man blir straffad, vilket regleras i enlighet med vilket brott man begått och hur allvarligt det varit. Det finns exempel på ungdomar i USA som genomfört mycket allvarliga brott och därmed åtalats och blivit dömda precis som en myndig person.

 

Tyvärr visar statistiken att åldern för när en individ genomför sitt första brott smugit allt längre ner under det senaste Arrested teenager with handcuffs on his handsdecenniet. Man beräknar att ungefär 60-80 % av barn varit delaktiga i någon typ av ungdomsbrott, vilket kan tyckas vara mycket högt och självklart är, men det som ingår i dessa fall även att man rymmer hemifrån, att man skolkar, att man dricker alkohol eller röker, vilket många kan anse vara ungdoms hyss. Det är dock en skillnad när man börjar genomföra egendomsbrott eller våldsbrott. Det finns så klart flera teorier till varför man tror att ungdomar begår brott men många handlar om ålder, kön, drogmissbruk, arbetslöshet, uppförandestörningar, fattigdom och bristande impulskontroll.

Vill man lära sig med om ungdomskriminalitet eller få mer information kan man besöka denna hemsida. Där finns det även råd till den som är förälder och som har ett barn eller en ungdom som hamnat snett i livet.

Varför sker brott?  

Det finns flera olika orsaker och anledningar till varför kriminalitet och brott uppstår. Det är ett komplext samhällsproblem, som funnit så länge man kan minnas, men har så klart eskalerat under vissa tidsperioder och omständigheter. Brott kan omfatta mycket komplexa och varierande handlingar eller orsaker till varför någon agerar som den gör, men handlingar som leder till brott innebär att individen genomför en kränkning av sociala normer. Dessa sociala normer har dock fått nedskrivna bestämmelser och utgör lagar. Brott kan bero på olika psykiska problem, om man har ett missbruk eller befinner sig i någon typ av social utsatthet. Gruppkonflikter är också en faktor som leder till kriminalitet, vilket man ser genom olika gängbråk med mera. Men brott sker också på grund av en viss ålder eller kön, och då menar man att det finns tendenser inom dessa att begå visa typ av brott. Män genomför exempelvis mer våldsbrott och individer i yngre ålder genomför mer småstölder.

Handcuffs with gavel on a wood background

Rent statistiskt sett så stod män hela 80 % av alla brott som genomfördes i Sverige under 2007, medan kvinnorna genomfört cirka 20 % av brotten. Inom kriminologi är därför brott och kön ett tema som diskuteras mycket, eftersom kön har en så kallad kriminogen faktor. Män löper en risk som är fyra gånger så stor som den risk som kvinnor löper när det gäller att hamna i kriminalitetens värld. Inom kriminologin vill man förstå orsakerna till detta och på så sätt också kunna förklara den markanta skillnaden.

Generellt så ser man även att män (90 % av fallen) genomför de grövre brotten. Kvinnor genomför exempelvis stöldbrott eller skadegörelse, medan männen genomför våldsbrott. Vill man ha mer information om kön och brott så kan man besöka denna sida.

Översiktlig fakta om kriminalitet

 

Kriminalitet finns idag runt om i hela världen, spritt bland alla samhällsklasser och existerar oavsett vilken religion eller politik som följs. Kriminalitet sker även bland kvinnor och män, även om det statistiskt rapporteras in mer brott genomförda av män. Ibland när man reser så kan man många gånger tänka ”här var det allt lugnt, det finns säkert inte så mycket kriminalitet” eller så tänker man tvärtom ”här känns det farligt och turbulent, det är säkert hög kriminalitet”. Oavsett vilken tanke man har så bör man räkna med att kriminalitet finns överallt, både i Sverige och utomlands.

Ett brott definieras som en handling som är straffbar enligt lag. Tyvärr så har statistiken gällande kriminalitet sedan 50-talet endast ökat. Dock bör man ta i beaktning att denna statistisk inte nödvändigtvis behöver innebära att fler brott begås, utan det kan också vara en indikation på att fler faktiskt anmäler brotten eller att det registreras på ett bättre sätt än förr.

Under tonåren så är det relativt vanligt att småbrott eller enstaka brott begås. Det kan exempelvis vara en stöld i en affär, så som godis i fickorna, eller en stöld i skolan. Det som är positivt är dock att rent statistiskt så har brott bland ungdomar mellan 15-17 år förbättrats, det vill säga att mindre misstanke gällande brott än när man jämför med 10 år tillbaka i tiden. Å anda sidan så har statistiken för äldre personer, mellan 21-29 år ökat. Detta kan ses som en förskjutning av när ett brott begås, alltså senare i livet.

Faceless man in hood on the rooftop with city background at night time

I Sverige så finns det kriminalitet på olika nivåer och olika sorters problem som sker. De vanligaste brotten som sker i Sverige är stöldbrott, så som att någon stjäl ens bil eller cykel, men det kan också handla om snatteribrott främst bland de yngre åldrarna. Inbrott är också ett av de vanligaste brotten. Sedan så rapporteras även brott mot person, vilket handlar om olaga hot, sexualbrott eller misshandel. Vidare så sker även en hel del skadegörelse i Sverige och det handlar då främst om klotter.

Vill man ha mer information om kriminalitet i Sverige eller för bättre insyn gällande statistik för olika brottstyper så kan man besöka hemsidan.

Kriminalitet och brott finns runt om hela världen och är idag ett av de absolut största samhällsproblemen. Vad ett brott innebär enligt lagens mening så skall något olovligt ha genomförts, där konsekvensen är ett straff. Idag finns det många individer som studerar kriminalitet och brott, så kallat kriminologi, och sker främst inom samhällsvetenskapliga studier. Kriminalitet och brott diskuteras inom olika samhällsnivåer och när det gäller politiska diskussioner så skapas oftast åtgärder vars syfte är att minska problematiken.